Om bærekraft

For oss i NCC er bærekraft og åpenhet viktig og vi jobber målrettet for å redusere både vår egen og våre kunders miljøpåvirkning. Å ta ut stein og grus fra berggrunnen er en ressurskrevende prosess som vi prøver å gjennomføre med størst mulig hensyn til omgivelsene våre. 

Miljøvaredeklarasjoner

Det er viktig at du som kunde skal vite hvor mye vi har påvirket miljøet vårt for å kunne produsere produktene du kjøper hos oss. Derfor jobber vi aktivt med å utvikle spesifikke produkt- og plantespesifikke miljøvaredeklarasjoner (Environmental Product Declaration (EPD)).

En miljøvaredeklarasjon er en tredjepartsverifisert sammenstilling av et produkts eller en tjenestes miljøpåvirkning basert på en standardisert livssyklusanalyse, og er i dag en veletablert måte å kommunisere en miljøprestasjon på. Miljøvaredeklarasjonene hjelper oss til å analysere nøyaktig hvilke prosesser og trinn i produksjonen som har størst miljøbelastning og å sette inn målrettet innsats der.

Våre miljøvaredeklarasjoner er publisert på EPD International (environdec.com) og du finner dem når du søker på «NCC» i EPD Library.

En stor del av utslippene knyttet til våre produkter kommer fra transporten til deg som kunde. Siden utslippene varierer mye avhengig av avstanden til produksjonsanlegget, har vi ikke en miljøvaredeklarasjon som rapporterer utslippene for transporten ut til deg. Transport til og fra våre produksjonsanlegg utføres av eksterne aktører og regnes derfor som indirekte utslipp (Scope 3). For indirekte utslipp har vi i NCC som mål å oppnå 50 % reduksjon i CO2e, innenfor fire områder med størst klimapåvirkning; betong, stål, asfalt og transport. Les mer om NCCs bærekraftsmål her.

Biologisk mangfold

Å forbedre og fremme biologisk mangfold er viktig for oss. Det skiftende miljøet i et pukkverk skaper muligheter for å fremme biologisk mangfold og komme enkelte arter til gode både under pågående drift og under tilbakestilling av området. NCC har utviklet en metode, NCC Kielo, for å identifisere og følge opp tiltak for å opprettholde og fremme biologisk mangfold i pukkverk. Du kan lese mer om vårt arbeid med biologisk mangfold her.